chtał tru kot czkiem kro
wie w po trzu wie ny za szo
tka pło gał się nie